Neo4j

Danas najrašireniji tip baza podataka su relacijske baze podataka, koje se zapravo sastoje od skupa podataka u kojem su sami podaci vezani relacijama, a za izvođenje upita nad tim podacima koristi se SQL (eng. Structured Query Language) upitni jezik. Kod relacijskih podataka, podaci su prikazani u tablicama koje su međusobno povezane.  S druge strane nalaze se NoSQL baze podataka koje obuhvaćaju druge načine upravljanja podacima koji se ne odnose na tablične odnose kao kod relacijskih baza. NoSQL baze podataka generalno su dobre prilikom korištenja velike količine nestrukturiranih podataka.

Graf baze podataka

Jedna od vrsti NoSQL baza podataka su graf baze podataka. Graf baze podataka temelje se, kako i samo ime kaže, na grafu. Graf sadrži čvorove (eng. nodes) i veze između tih čvorova (eng. relationships), a sami čvorovi i veze mogu imati dodatne atribute (eng. properties) koji ih pobliže opisuju. Ono što graf baze podataka ističe od drugih oblika baza podataka je njihova efikasnost prilikom obrade vrlo povezanih podataka i olakšano izvođenje samih upita. Graf baze podataka temelje se na odnosima susjednih čvorova i time olakšavaju skupljanje i agregaciju informacija nad milijunima čvorova i veza.


Slika 1. Prikaz razlike relacijske i graf baze popisa kontakata. Odgovaranje na pitanja poput „Ima li Ante kontakt od Petra?“ i „Koga treba kontaktirati Ivan da bi dobio kontakt od Ante?“

Neo4j

Neo4j je open-source sustav za upravljanje graf bazama podataka koji učinkovito implementira model graf baze podataka sve do razine pohrane podataka tj. podaci se pohranjuju baš onako kako su prikazani, u obliku grafa. Neo4j nudi sve karakteristike baze podataka koje ga čine sigurnim i adekvatnim za korištenje u produkcijskom okruženju. Neke od funkcionalnosti koje pruža Neo4j su korištenje Cypher upitnog jezika, fleksibilnost samog grafa tj. jednostavno dodavanje čvorova i veza te driveri za različite programske jezike poput Java, .NET, JavaScript, Python i drugih, pomoću kojih je omogućena jednostavna integracija Neo4j-a u vlastita rješenja.

Slika 2. Prikaz grafa s atributima i Cypher upita

Neo4j se koristi u različitim poslovnim domenama, od svijeta financija gdje se graf baze koriste za kontrolu rizika te sigurnosne preporuke, preko prirodnih znanosti i farmaceutskih kompanija, sve do telekomunikacija i upravljanja mrežom. Neki od čestih primjera korištenja Neo4j graf baze podataka su i preporuke proizvoda u stvarnom vremenu, upravljanje ključnim poslovnim podacima te dobivanje uvida u korisničke interese i obrasce ponašanja, otkrivanje i analiza prijevara, procesi podatkovne znanosti i umjetne inteligencije, semantičko pretraživanje i stvaranje grafa znanja, upravljanje identitetom i pristupom te brojni drugi.